Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

văn bản chỉ đạo - điều hành

Văn bản của thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 4072/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Phê duyệt Danh mục Dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017 - 2020 (01-08-2017)

 
Mời bạn đọc tải về toàn văn nội dung của văn bản tại đây.

văn bản khác: